0235 3947 123
EN

Quan hệ cổng đông

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Nhựa miền Trung gởi thư mời và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

1.Thu Uy quyen .doc

2.Thu moi.pdf

3.Bao cao cua Ban Giam doc.docx

4.Bao cao cua Ban Kiem soat.doc

5. Bao cao cua Hoi dong quan tri.doc

6. Chuong trinh hop DHCD.pdf

7.Du thao Dieu le sua doi bo sung .docx

8.Quy che to chuc hop .doc

9. To trinh tang von.pdf

10. TT ke hoach kinh doanh nam 2019.doc

11. TT chon cong ty kiem toan nam 2019.doc

12. TT phan chia loi nhuan nam 2019.doc

13. TT thong qua sua doi bo sung Dieu le Cong ty.doc

14.  TT thong qua Bao cao tai chinh 2018.doc

15. The le bieu quyet kiem phieu .doc

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra ngày 24/06/2019  tại Công ty CP Nhựa miền Trung

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn