0235 3947 123
EN

Quan hệ cổng đông

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Quảng Nam, ngày 8 tháng 06 năm 2018

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa miền Trung

 

 

Công ty cổ phần Nhựa miền Trung (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội 2018”), với các thông tin cụ thể như sau:

Thời gian:

Khai mạc đại hội: 09 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 20 tháng 06 năm 2018

Check-in & kiểm tra tư cách cổ đông: từ 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 20 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Nhựa miền Trung, lô 5 KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Nội dung dự kiến:

  • Báo cáo của Ban Điều hành, HĐQT và BKS về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  • Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2017;
  • Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  • Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018;
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội & dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên: Công bố tại website Công ty: www.nhuamientrung.com

Điều kiện tham dự Đại hội 2018:

Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2018 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2018.

Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2018 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại www.nhuamientrung.com). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Các vấn đề khác:

Để việc tổ chức Đại hội 2018 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội 2018 hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản, gửi về Công ty trước 15h00 ngày 18 tháng 06 năm 2018 theo địa chỉ:  CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 5 KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tel: (84-235) 3946946                          Fax: (84-235) 39472432

Email: info@nhuamientrung.com                      Website: http://www.nhuamientrung.com

Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp. Quý cổ đông là tổ chức tham dự xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Trân trọng./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TẠ VĂN QUYỀN 

 
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn