TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHỰA MIỀN TRUNG 2017

1. Thông báo mời họp

2. Quy chế TC họp ĐHĐCĐ

3. Quy chế Bầu TV HĐQT

4. TT 01 - Thông qua BCTC kiểm toán 2016

5. TT 02 - Mức thù lao HĐQT & BKS

6. TT 03 - Phân phối lợi nhuận 2016

                                                                 7. TT 04 - Kế hoạch kinh doanh 2017

                                                                 8. TT 05 - Lựa chọn công ty kiểm toán 2017

                                                                 9. TT 06 - Miễn nhiệm TV HĐQT

                                                                 10. TT 07 - Bầu TV HĐQT

                                                                 11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐ CĐ thường niên 2017

                                                                 12. DANH SÁCH ỨNG CỬ HĐQT

                                                                 13. Mẫu Bản Đề cử - Ứng cử TV HĐQT

                                                                 14. Mẫu Giấy ủy quyền

                                                                 15. Mẫu sơ yếu lý lịch

                                                                 16. THÔNG TIN ỨNG VIÊN HĐQT

Các bài viết khác